TEMELJNE NALOGE VRTCA

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:

 • demokratičnosti,
 • pluralizma,
 • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 • enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 • pravice do izbire in drugačnosti,
 • ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega.

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE PO KURIKULUMU ZA VRTCE

 •  razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

PREDNOSTNE NALOGE, CILJI IN VSEBINE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Prostor je otroku nerazumljiv, zato ga takoj, ko se ga zave, začne pospešeno raziskovati. Raziskuje ga s pridobivanjem izkušenj o zakonitostih, ki vladajo v njem. To najlaže in najbolje počne z gibanjem. Plazi se, hodi, teka, pleza, pada, premaguje razdalje, se dotika predmetov, jih polaga drug na drugega, jih postavlja v soodvisna prostorska razmerja, jih meče, kotali. Obenem pa o teh odnosih razmišlja in se trudi poiskati osnovne zakonitosti, ki vladajo v prostoru. Tega razmišljanja o prostorskih odnosih  se loti tako, da si ustvari lasten simbolni prostor.

V Kurikulu za vrtce (1999) je vključena tudi likovna in oblikovalna dejavnost. Likovno izražanje mlajših otrok nastopa v vlogi otrokovega kognitivnega razvoja in predstavlja pripomoček, s katerim otrok spoznava, raziskuje in si razlaga svet okoli sebe. Otrok, ki nima možnosti svobodnega in konstantnega likovnega izražanja, se ne more polnovredno razvijati (Tomaž Vrlič).

Zaradi pomembnosti likovnega ustvarjanja v predšolskem obdobju, bomo letošnje šolsko leto posvetili LIKOVNEMU PODROČJU – PROSTORSKEMU OBLIKOVANJU IN KIPARSTVU.

Naloga vseh bo, da se opremimo z znanjem, si med seboj pomagamo in sodelujemo. S tem bomo omogočili otrokom napredek na vseh področjih razvoja. Le s sistematičnim pristopom in strokovnim delom lahko omogočamo in razvijamo ustvarjalnost in čut za estetiko.

Vse elemente dnevnega reda bomo obravnavali enakovredno, upoštevali individualne razlike in potrebe otrok. Z možnostjo izbire aktivnosti posameznika bomo v vzgojno–izobraževalno delo vnašali čim več aktivnih oblik igre in ustreznih miselnih izzivov.

Strokovno delo bo teklo v skladu z usmeritvami Kurikuluma za vrtce. Upoštevali bomo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu. Da bo naše ravnanje primerno, ustrezno in otrokom prijazno bomo:

 • s premišljenim načrtovanjem, z izvedbo in evalvacijo dejavnosti omogočali in spodbujali ustvarjalnost in inovativnost otrok.
 • ponujali dejavnosti, ki delujejo kot močna doživetja.
 • zagotavljali izzive, sredstva in čas za raznovrstno, bogato
 • pridobljeno znanje vnašali v nove situacije.
 • poizkušali spodbujati divergentno mišljenje.
 • z inovativnimi in ustvarjalnimi pristopi pri delu z otroki, s starši in sodelavci bogatili delo v oddelku.
 • skrbeli za profesionalno in osebnostno rast z različnimi izobraževanji.
 • dvigali pozitivno klimo med vsemi zaposlenimi.

 Vse dejavnosti, ki jih predstavljamo, so podrobneje opredeljene v LDN oddelkov vrtca. Pri načrtu smo  upoštevali tudi nekatere želje in potrebe staršev oz. skrbnikov otrok.

Svoje delo bomo sprotno reflektirali, evalvirali,  analizirali in nadgrajevali s posvetovanji na delovnih sestankih znotraj vrtca in se obračali po pomoč in nasvete na Zavod RS za šolstvo in druge institucije. Zavedamo se, da bomo le s timskim delom, z izobraževanjem, povezovanjem in sodelovanjem vseh delavcev vrtca (strokovnih in tehničnih) oblikovali najbolj optimalno okolje za vzgojo in učenje vsakega otroka.

Svoja znanja, delo in dosežke bomo predstavljali tudi ožji in širši okolici preko obveščanja na oglasnih deskah pred igralnicami, na spletni strani VVE Medo, na plakatih in v krajevnih publikacijah.

 

GLOBALNE VSEBINE

Globalne vsebine s področij dejavnosti bomo spoznavali in predstavili otrokom in staršem s pomočjo okolja, v katerem bivamo. Poudarek bo na:

 • umetniških dejavnostih, kjer otrok sam išče, raziskuje in najde odgovor ali rešitev,
 • bogatih in raznovrstnih spodbudah, ki otroku omogočajo doživljanje sebe in drugih,
 • ustvarjanju prijaznega vzdušja medsebojnega zaupanja, s čimer otroka spodbujamo k odprtosti in želji po izražanju,
 • spontanem, neposrednem in individualnem komuniciranju z okoljem in otrokovim intimnim/skritim svetom,
 • izražanju čustvenih vsebin, ki odražajo doživljanje notranjega in zunanjega sveta,
 • spodbujanju otrokovega iskanja, prepoznavanja, izpostavljanja in sprejemanja različnosti,
 • omogočanju stika in doživljanje umetnosti v povezovanju z naravo, družbo, matematiko, jezikom in gibalnimi dejavnostmi,
 • spoznavanju pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja pravil in različnosti.

VSEBINE PROJEKTA

Otrok:

 • materiale raziskuje, jih spoznava in z njimi eksperimentira,
 • oblikuje z različnimi materiali in različnimi pripomočki na različne podlage in velikosti,
 • oblikuje z različnimi sredstvi na ali v podlago,
 • kipari z naravnimi in umetnimi materiali, se z njimi seznanja in jih preizkuša,
 • gradi in sestavlja tridimenzionalne kompozicije, jih preizkuša, dograjuje in sestavlja,
 • sodeluje z vrstniki pri skupnem ustvarjanju,
 • opazuje v naravi različne forme,
 • se seznanja z deli priznanih umetnikov,
 • spoznava osnovna načela osebne higiene, tudi v povezavi s primerno obleko,
 • spoznava osnovne varnostne ukrepe.

 

Koledar

september 2020
P T S Č P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kontakti

OŠ Janka Kersnika
Brdo 5
1225 Lukovica
T: 01/723 50 20
F: 01 723 50 36

VVE MEDO – OE Prevoje
Zaboršt 2
1225 Lukovica
T: 01/ 723 68 70
vrtec.medo@siol.net

VVE MEDO – OE Krašnja
Krašnja 14 a
1225 Lukovica
T: 01/723 40 56
GSM: 031 692 171
(Skupno 823 obiskov, današnjih obiskov 1)