TEMELJNE NALOGE VRTCA

Pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:

 • demokratičnosti,
 • pluralizma,
 • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 • enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
 • pravice do izbire in drugačnosti,
 • ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega.

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE PO KURIKULUMU ZA VRTCE

 •  razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

REDNOSTNE NALOGE, CILJI IN VSEBINE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Odrasli v vrtcu ustvarjamo okolje, v katerem spodbujamo raziskovanje, ustvarjalnost in otrokom omogočamo neposredne izkušnje, skozi katere dobivajo odgovore na svoja vprašanja o sebi in svetu, ki jih obdaja. Predvsem pa skrbimo za dobro počutje vseh, da bodo otroci sledili ciljem razvijanja lastne identitete.

Letni delovni načrt letošnjega šolskega leta je v večji meri povzet po letnem delovnem načrtu preteklega leta, saj je bila večina načrtovanih dejavnosti močno prilagojena ali pa v celoti opuščena.  Tako LUTKA ostaja vodilo tudi v tem šolskem letu.

Lutka je močno simbolno sredstvo. Otrokom nudi možnost izražanja čustev, sproščanja konfliktov v simbolnih situacijah sporočanje lastnega videnja realnega sveta. Vzgojitelju so pomoč pri lažjem razumevanju otroka, prepoznavanju njegovih čustev in težav in pri hitrejšem in zanimivejšem doseganju ciljev učnega načrta. Milčinski, Majaron, B. varl, H. Korošec in C. Sterlin navajajo pomemnost rabe lutke v predšolskem obdobju ne le kot sredstvo motivacije za delo, temveč  kot posrednika informacij  na otroku zanimiv in vznemirljiv način.

Prvotni pomen lutkovnih dejavnosti je prispevati k dobremu vzdušju v skupini, spodbujati ustvarjalnost, komunikacijo in zagotavljati celovit otrokov razvoj na sproščen in prijeten način.

Kreativna lutkovna dejavnost je lahko uspešna metoda učenja in poučevanja na vseh področjih kurikula, hkrati pa otrokova prijateljica, pomočnica, soigralka in spodbuda pri ustvarjanju, raziskovanju in učenju. V času različnih osamitev in razdruževanj se zavedamo, da smo tudi otroke odtegnili od socialnih stikov, ki so jih bili vajeni.

Vzgojitelj predstavlja otroku območje bližnjega razvoja, od katerega se neprestano uči. S pomočjo lutke pa interakcija in učenje potekata na bolj sproščen način. Lutka pri tem predstavlja avtoriteto, ki ji otrok zaupa, lahko je pa tudi mediator pri reševanju konfliktnih situacij. Otroke, ki pogosto kažejo znake agresije ali čustva tako ali drugače izkazujejo na neustrezne načine, lahko preko dela z lutko učimo strategij ustreznejšega izražanja le-teh. Najpogosteje lutko uporabimo pri učenju socialnih situacij, preko česar se otroci naučijo različnih alternativ odzivanja v določenih socialnih kontekstih.

Ob izdelavi lutke si otrok razvija fino motoriko, likovno občutljivost, spoznava različne materiale, širi znanje o pojmih, se čustveno odziva in z njo vzpostavi pristen odnos. Pomembno je, da izrabimo vsako priložnost, da otroku ponudimo lutko, ali pa ga vzpodbudimo k kreaciji le-te.

Naloga vseh bo, da se opremimo z znanjem, si med seboj pomagamo in sodelujemo. S tem bomo omogočili otrokom napredek na vseh področjih razvoja. Le s sistematičnim pristopom in strokovnim delom lahko omogočamo in razvijamo ustvarjalnost in čut za estetiko.

Vse elemente dnevnega reda bomo obravnavali enakovredno, upoštevali individualne razlike in potrebe otrok. Z možnostjo izbire aktivnosti posameznika bomo v vzgojno-izobraževalno delo vnašali čim več aktivnih oblik igre in ustreznih miselnih izzivov.

Strokovno delo bo teklo v skladu z usmeritvami Kurikuluma za vrtce. Upoštevali bomo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu. Da bo naše ravnanje primerno, ustrezno in otrokom prijazno bomo:

 • s premišljenim načrtovanjem, z izvedbo in evalvacijo dejavnosti omogočali in spodbujali ustvarjalnost in inovativnost otrok.
 • ponujali dejavnosti, ki delujejo kot močna doživetja.
 • zagotavljali izzive, sredstva in čas za raznovrstno, bogato
 • pridobljeno znanje vnašali v nove situacije.
 • poizkušali spodbujati divergentno mišljenje.
 • z inovativnimi in ustvarjalnimi pristopi pri delu z otroki, s starši in sodelavci bogatili delo v oddelku.
 • skrbeli za profesionalno in osebnostno rast z različnimi izobraževanji.
 • dvigali pozitivno klimo med vsemi zaposlenimi.

Vse dejavnosti, ki jih predstavljamo, so podrobneje opredeljene v LDN oddelkov vrtca. Pri načrtu smo  upoštevali tudi nekatere želje in potrebe staršev oz. skrbnikov otrok ter upoštevali priporočila NIJZ, MŠŠ in ZRSŠ.

Svoje delo bomo sprotno reflektirali, evalvirali, analizirali in nadgrajevali s posvetovanji na delovnih sestankih znotraj vrtca in se obračali po pomoč in nasvete na že zgoraj navedene institucije. Zavedamo se, da bomo le s timskim delom, z izobraževanjem, povezovanjem in sodelovanjem vseh delavcev vrtca (strokovnih in tehničnih) oblikovali najbolj optimalno okolje za vzgojo in učenje vsakega otroka.

Svoja znanja, delo in dosežke bomo predstavljali tudi ožji in širši okolici preko obveščanja na oglasnih deskah pred igralnicami, na spletni strani VVE Medo, na plakatih in v krajevnih publikacijah.

GLOBALNE VSEBINE

Globalne vsebine s področij dejavnosti bomo spoznavali in predstavili otrokom in staršem s pomočjo okolja, v katerem bivamo. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, s preizkušanjem in z možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Zato bomo:

 • spodbujali in omogočali ravnanja, ki otroke v skladu z njihovo razvojno stopnjo usmerjajo v odgovorno ravnanje do sebe, vrstnikov, odraslih, naravnega in družbenega okolja,
 • omogočali spoznanja, da se ljudje spreminjajo, v smislu zabavnih in učljivih dejavnosti,
 • zagotavljali izzive in ponudili dejavnosti, ki delujejo kot močna doživetja,
 • skrbeli za profesionalno in osebnostno rast vseh zaposlenih in dvigali raven kakovosti dela v vrtcu,
 • razvijali in oblikovali sebe in otroka v tolerantnega človeka.

VSEBINE PROJEKTA

Poudarek bo na zdravem življenjskem okolju, z upoštevanjem smernic NIJZ in prilagoditvami, ki so za otroke vsake posamezne starosti primerne. Poskrbeli bomo, da bodo načrtovane vsebine primerne za posameznike in celotno skupino tako, da bomo lahko z različnimi dejavnostmi kljub prilagoditvam dosegali dobro počutje otrok, delavcev in staršev, a vseeno sledili zastavljenim ciljem.

Pri otroku bomo spodbujali in razvijali:

 • spodbujali kreativno izražanje,
 • stimulirali in povečevali domišljijo,
 • razvijali spontano besedno izražanje,
 • izboljšali govor in izgovorjavo,
 • spodbujali otrokov občutek lastne vrednosti,
 • spodbujali doseganje samozaupanja in osebno zadovoljstvo,
 • sprostili strahove, agresijo in frustracije na sprejemljiv način,
 • razvijali socialno-interakcijske spretnosti,
 • pridobili sposobnost za reševanje problemov,
 • postopno izboljšali fino motoriko,
 • napredovali v sposobnosti poslušanja,
 • naučili se sprejemati in dajati ideje,
 • opazovali svet z vsemi čutili.

Koledar

september 2022
P T S Č P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Kontakti

OŠ Janka Kersnika
Brdo 5
1225 Lukovica
T: 01/723 50 20
F: 01 723 50 36

VVE MEDO – OE Prevoje
Zaboršt 2
1225 Lukovica
T: 01/ 723 68 70
vrtec.medo@siol.net

VVE MEDO – OE Krašnja
Krašnja 14 a
1225 Lukovica
T: 01/723 40 56
GSM: 031 692 171
(Skupno 2.115 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost